Pravilnik

Na temelju članka 13. Statuta, Skupština Hrvatskog društva za osteoporozu, održana 7. prosinca 2002. godine donosi 

 

PRAVILNIK O ČLANSTVU I ČLANARINI

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o članstvu i članarini (u nastavku teksta: Pravilnik) utvrđuje se tko može biti članom Hrvatskog društva za osteoporozu (u daljnjem tekstu: Društvo) te uređuju prava i obveze članova, sukladno odredbama Statuta Društva.

II ČLANSTVO U DRUŠTVU

Članak 2.

Članom Društva može postati svaka fizička ili pravna osoba nakon provedenog postupka propisanog za prijem u članstvo Društva.

Članak 3.

Članstvo društva obuhvaća redovite i počasne članove.

Članovi Društva svoje članstvo dokazuju posjedovanjem članske iskaznice.

Pravne osobe mogu biti nositelji posebnih “platinastih”, “zlatnih” ili “srebrnih” iskaznica.  

Članak 4.

Članom Društva postaje se temeljem odluke o prijemu u članstvo koju donosi Izvršni odbor Društva na osnovu pismene pristupnice pojedinca odnosno podnesenog zahtjeva pravne osobe.

Pravne osobe u svom zahtjevu za pristupanje u Društvo navode i tip članstva izborom za “platinastu”, “zlatnu” ili “srebrnu” iskaznicu o čemu će ovisiti i visina članarine. 

Počasnim članom može postati osoba koja je posebno zaslužna za promicanje znanja o osteoporozi te ideja i utvrđenih aktivnosti ovog Društva.

Počasnog člana bira Skupština Društva na prijedlog Izvršnog odbora.

Članak 5.

Fizičke ili pravne osobe nezadovoljne odlukom Izvršnog odbora o prijemu u članstvo Društva imaju pravo uložiti žalbu Skupštini Društva u roku od 15 dana od dana primitka odluke Izvršnog odbora.

O uloženoj žalbi odlučivat će Skupština Društva na prvom redovnom zasjedanju.

Odluka Skupštine je konačna.

Članak 6.

Prestanak članstva u Društvu može biti na vlastiti zahtjev ili isključenjem zbog teže povrede odredbi Statuta po postupku propisanom Statutom Društva.

III  ČLANSKA ISKAZNICA

Članak 7.

Članovi Društva člansku iskaznicu dobivaju pri učlanjenju.

Članska iskaznica izdaje se s rokom važenja od godine dana i produžuje, bez posebnog postupka, po njezinom isteku.

Članska iskaznica sadrži slijedeće podatke: ime i prezime člana odnosno puni naziv pravne osobe, članski broj te datum važenja iskaznice.

IV ČLANARINA

Članak 8.

Članarina za fizičke osobe koje su u radnom odnosu iznosi 100 kuna godišnje, a za umirovljenike 50 kuna godišnje.

Članarina za pravne osobe ovise o odabranom tipu članstva (prvi, drugi ili treći) odnosno vrsti članske iskaznice pa tako:

1.      članarina za prvi i najviši stupanj članstva za pravne osobe i “platinastu” iskaznicu iznosi 30.000,00 kuna godišnje,

2.      članarina za drugi stupanj članstva za pravne osobe i “zlatnu” iskaznicu iznosi     20.000,00 kuna godišnje,

3.      članarina za treći stupanj članstva za pravne osobe i “srebrnu” iskaznicu iznosi     10.000,00 kuna godišnje.

V PRAVA I OBVEZE ČLANOVA

Članak 9.

Svi redovni članovi Društva ravnopravni u svojim pravima i obvezama i svi imaju pravo na jednak tretman u Društvu.

Osim prava i obveza redovnih članova utvrđenih Statutom Društva temeljem odredbi ovog Pravilnika imaju pravo:

–  primati sve štampane materijale (propagandni, časopis, upute bolesnicima i sl.),  

–  sudjelovati u svim aktivnostima Društva (javne tribine, predavanja, seminari, vježbe),

–  na jedno besplatno mjerenje mineralne gustoće petne kosti UZV-om.

Članak 10.

Počasni član Društva ima pravo aktivno sudjelovati u radu Društva, ali bez prava glasa pri odlučivanju u tijelima Društva.

Članak 11.

Članovi Društva, pravne osobe s “platinastom” iskaznicom imaju pravo:

–  sudjelovati u svim aktivnostima Hrvatskog društva za osteoporozu,

–  na reklamu u časopisu “Osteoporoza” A4 formata u boji,

–  na reklamni znak na web stranici Društva,

–  sudjelovati u zajedničkim javnim i medijskim nastupima,

–  na 200 časopisa “Osteoporoza” i druge naklade Društva.

Članak 12.

Članovi Društva, pravne osobe s “zlatnom” iskaznicom imaju pravo:

–  sudjelovati na javnim tribinama i predavanjima Hrvatskog društva za osteoporozu,

–  na reklamu u časopisu “Osteoporoza” A5 formata u boji,

–  sudjelovati u zajedničkim javnim i medijskim nastupima,

–  na 100 časopisa “Osteoporoza” i druge naklade Društva.

Članak 13.

Članovi Društva, pravne osobe sa “srebrnom” iskaznicom imaju pravo:

–  sudjelovati na predavanjima Hrvatskog društva za osteoporozu,

–  na reklamu u časopisu “Osteoporoza” A6 formata u boji,

–  sudjelovati u zajedničkim javnim nastupima,

–  50 časopisa “Osteoporoza” i druge naklade Društva.

Članak 14.

Druge aktivnosti od posebnog interesa za pravne osobe mogu se rješavati posebnim bilateralnim ugovorima.

VI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način propisan za njegovo donošenje.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na oglasnoj ploči Društva.