Statut

Na temelju članka 11., stavka 3. Zakona o udrugama (“Narodne novine” br. 88/01) i članka 21. Statuta, Skupština Hrvatskog društva za osteoporozu Zagreb, održana u Zagrebu dana 7. prosinca 2002. god. donijela je

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA TE PROČIŠĆENI TEKST STATUTA HRVATSKOG DRUŠTVA ZA OSTEOPOROZU ZAGREB

I/ OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom utvrđuju se ciljevi, zadaci i poslovi Hrvatskog društva za osteoporozu, Zagreb, (u daljnjem tekstu Društvo), prava i dužnosti Društva, odnosi Društva i članova, upravljanje radom Društva, organi Društva, materijalno i financijsko poslovanje Društva i druga pitanja rada Društva.

Članak 2.

Društvo je udruga građana osnovana u svrhu objedinjavanja rada građana, stručnjaka i znanstvenika na području osteoporoze i drugih metaboličkih koštanih bolesti.

Temeljni ciljevi Društva biti će: unapređenje i promicanje znanja o osteoporozi i drugim metaboličkim koštanim bolestima, praćenje i izvještavanje o dostignućima u prevenciji, dijagnostici i liječenju osteoporoze, suradnja s domaćim i stranim znanstvenim i strukovnim organizacijama i ustanovama, izdavanje brošura, biltena, časopisa, priručnika, knjiga i druge literature, organizacija i sudjelovanje na stručnim sastancima, predavanjima, simpozijima i kongresima i sl.

Članak 3.

Društvo je pravna osoba, upisana u registar udruga kojeg vodi Ministarstvo uprave, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14, rješenjem broj 123450230.

Upisom Društva u registar iz prethodnog stavka ovog članka, Društvo stječe pravnu i poslovnu sposobnost.

Članak 4.

Rad Društva je javan, a javnost rada ostvaruje se na slijedeći način:

– sjednice Skupštine Društva te Izvršnog odbora su javne.

– svi članovi Društva biti će na vrijeme obaviješteni o svim aktivnostima Društva putem pismenih obavijesti, e-mail pošte, web stranice ili javnih glasila.

II/ NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 5.

Društvo djeluje pod slijedećim nazivom:

HRVATSKO DRUŠTVO ZA OSTEOPOROZU, Zagreb, Hrvatska.

U međunarodnim odnosima naziv Društva na engleskom jeziku glasi, a koristit će se uz naziv na hrvatskom jeziku:

CROATIAN OSTEOPOROSIS SOCIETY, Zagreb, Croatia.

Članak 6.

Sjedište Društva je u Zagrebu.

Članak 7.

Društvo ima svoj pečat koji je ovalnog oblika.

Riječi  HRVATSKO DRUŠTVO ZA OSTEOPOROZU

            CROATIAN OSTEOPOROSIS SOCIETY

            Zagreb, Hrvatska

upisane su u donjoj trećini pečata. U gornje dvije trećine pečata nalazi se znak koji predstavlja pticu raširenih, ali obgrljenih krila.

Društvo može upotrebljavati grafičko rješenje znaka iz prethodnog stavka ovog članka, kao i stilizaciju grafičkog rješenja znaka u prijepisci s trećim osobama.

Društvo zadržava pravo promjene znaka, o čemu će pravodobno obavijestiti sva nadležna državna tijela te svoje članove. Odluku o promjeni znaka donosi Skupština, na prijedlog izvršnog odbora.

III/ CILJEVI UDRUŽIVANJA I DJELATNOST DRUŠTVA

Članak 8.

Osobe iz članka 3. ovog Statuta udružuju se u Društvo radi:

– okupljanja i povezivanja pojedinaca i grupa zainteresiranih za unapređenje, provođenje, praćenje, istraživanje i promicanje znanja i prakse o osteoporozi i drugim metaboličkim koštanim bolestima.

Članak 9.

Djelatnost Društva se naročito sastoji u:

– pružanju potpore bolesnicima s osteoporozom i drugim metaboličkim koštanim bolestima.

– unapređenju znanstvene i zdravstvene aktivnosti te promicanju znanja o osteoporozi i drugim metaboličkim koštanim bolestima među pučanstvom Republike Hrvatske.

– suradnji s odgovarajućim državnim tijelima glede unapređenja zdravstvene zaštite bolesnika s osteoporozom i drugim metaboličkim koštanim bolestima.

– praćenju i izvještavanju o novostima i dostignućima u prevenciji, dijagnostici i liječenju osteoporoze i drugih metaboličkih koštanih bolesti te izradi smjernica za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osteoporoze.

– suradnji s domaćim i stranim znanstvenim i strukovnim organizacijama i ustanovama te sudjelovanje u zajedničkim projektima s domaćim i stranim organizacijama i ustanovama.

– izdavanju brošura, biltena, časopisa, priručnika, knjiga i druge literature.

– organizaciji i sudjelovanju na stručnim sastancima, predavanjima, simpozijima i kongresima.

– organizaciji stručnih putovanja i ekskurzija za članove Društva te izložbi, dobrotvornih akcija i skupova sa svrhom prikupljanja sredstava za poticanje znanstveno-istraživačkog rada.

– prigodnom obilježavanju svjetskog dana osteoporoze (20. listopad).

IV/ ČLANSTVO U DRUŠTVU

Članak 10.

Članovi Društva su fizičke i pravne osobe koje se aktivno bave ili su spremne pridonijeti unapređenju i promicanju znanja o osteoporozi i drugim metaboličkim koštanim bolestima.

Članak 11.

Članovi Društva su redovni i počasni.

Redovni član može postati svaka osoba koja pokaže aktivan interes za unapređenje i promicanje znanja o osteoporozi.

Redovni član može postati i svaka pravna osoba koja pokaže aktivan interes prema unapređenju i promicanju znanstvene i zdravstvene aktivnosti te promicanju znanja, spoznaja i praktičnih vrijednosti o osteoporozi i drugim metaboličkim koštanim bolestima.

Sve osobe, redovni članovi Društva su međusobno ravnopravni u svojim pravima i obvezama i svi imaju pravo na jednak tretman u Društvu.

Počasni član može postati svaka osoba koja je posebno zaslužna za promicanje znanja o osteoporozi te ideja i aktivnosti Društva. Počasnog člana bira Skupština Društva na prijedlog Izvršnog odbora. Počasni član Društva ima pravo aktivno sudjelovati u radu Društva, ali bez prava glasovanja.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Izvršni odbor na osnovu pristupnice pojedinca ili zahtjeva pravne osobe. Fizičke i pravne osobe nezadovoljne odlukom Izvršnog odbora imaju pravo žalbe Skupštini Društva. Odluka Skupštine je konačna.

Članstvu u Društvu prestaje:

– istupom na vlastiti zahtjev

– isključenjem člana na temelju odluke Skupštine Društva u slučaju kada član Društva ne izvršava ili grubo krši svoje obveze prema Društvu, njegovim odborima ili članovima ili na bilo koji drugi način postupa protivno interesima Društva ili svrsi i ciljevima osnivanja Društva.

Članak 12.

Dužnosti redovnih članova Društva su:

– aktivno sudjelovati u ostvarenju i pridonositi unapređenju djelatnosti i ciljeva Društva

– redovito plaćati članarinu

Prava redovnih članova Društva su:

– birati i biti izabran u odbore i druga tijela Društva

– sudjelovati u radu Skupštine i glasovati o prijedlozima odluka

– biti pravovremeno i istinito obaviještavan o radu Društva

– davati prijedloge i mišljenja o radu Društva.

V/ TIJELA DRUŠTVA

Članak 13.

Odredbe o članstvu pobliže se razrađuju posebnim Pravilnikom o članovima društva i članarini koji donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.

Članak 14.

Tijela Društva jesu:

– Skupština

– Izvršni odbor

– Predsjednik Društva

Članak 15.

Rad Društva organizirat će se kroz šest stručnih odbora:

– Odbor za preventivnu djelatnost i rad s mladima

– Odbor za dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju

– Odbor za poticanje znanstveno-istraživačkog rada.

– Odbor za međunarodnu suradnju, organizaciju stručnih predavanja, seminara, kongresa te izdavačku djelatnost

– Odbor za primicanje sredstava i financije

– Odbor za suradnju s primarnom zaštitom

Izvršni odbor bira voditelje stručnih odbora iz svojih redova.

Mandat voditelja odbora traje dvije (2) godine.

Voditelji su dužni organizirati rad unutar odbora unutar programskih smjernica datih statutom te u suglasnosti s izvršnim odborom. Voditelji predaju izvješće o svom radu kao i radu odbora izvršnom odboru dva (2) puta godišnje.

Svi redovni članovi Društva se mogu dobrovoljno javiti za rad u pojedinim odborima ovisno o vlastitim interesima i sposobnostima.

Glavni tajnik Društva je zadužen za koordinaciju rada svih odbora.

Članak 16.

Društvo ima pravo osnovati podružnice, o čemu će u zakonskom roku obavijestiti nadležna tijela državne uprave. Podružnice Društva nemaju status pravne osobe.

Članak 17.

Podružnice se osnivaju na prijedlog izvršnog odbora. Predsjednika podružnice bira izvršni odbor, a podružnica može birati tajnika i blagajnika iz svojih redovnih članova. Predsjednik podružnice odgovara za svoj rad te podnosi izvješće o svom radu izvršnom odboru svakih 6 mjeseci, a tajnik i blagajnik su odgovorni predsjedniku podružnice.

1.   SKUPŠTINA

Članak 18.

Skupština je najviše tijelo Društva, a čine ju svi redovni članovi Društva.

Skupština redovno zasjeda jednom na godinu.

Skupštinu saziva izvršni odbor ili predsjednik Društva i to pismenim pozivom s naznakom pitanja o kojima će se na Skupštini odlučivati (dnevni red Skupštine), upućen svim redovnim članovima Društva.

Radom Skupštine rukovodi predsjednik Društva ili osoba koju on za to ovlasti.

Članak 19.

Skupština zasjeda i pravovaljano donosi odluke ako joj prisustvuje najmanje jedna trećina od ukupnog broja redovnih članova.

Odluka skupštine o određenom pitanju smatra se donijetom ako za prijedlog odluke glasa natpolovična većina ukupnog broja prisutnih članova Društva.

Za donošenje odluka o usvajanju Statuta, izmjeni Statuta ili prestanku rada Društva potrebna je natpolovična većina svih članova.

Članak 20.

Članove izvršnog odbora i predsjednika Društva, Skupština bira javnim glasovanjem i to natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

Članak 21.

Skupština Društva:

– bira članove izvršnog odbora Društva

– bira i imenuje predsjednika Društva

– usvaja statut Društva, njegove izmjene i dopune

– donosi druge opće akte i odluke važne za rad Društva

– odlučuje o žalbama članova Društva na odluke izvršnog odbora

– utvrđuje smjernice za rad Društva

– donosi poslovnik o svom radu

– razmatra i usvaja izvješće o radu Društva i njegovom materijalnom i financijskom poslovanju

– odlučuje o prestanku rada Društva

– obavlja i druge poslove određene zakonom ili statutom Društva

2.   IZVRŠNI ODBOR

Članak 22.

Izvršni odbor je izvršni organ skupštine Društva.

Izvršni odbor obavlja i druge poslove utvrđene ovim statutom, a naročito:

– provodi odluke skupštine

– donosi financijski plan i usvaja završni račun

– saziva sjednice skupštine

– koordinira rad stručnih odbora Društva

– podnosi skupštini izvješće o svom radu

– odlučuje o upravljanju imovinom Društva

– obavlja i druge poslove predviđene ovim statutom i drugim općim aktima Društva, za koje ovim statutom ili drugim općim aktom Društva nije utvrđena nadležnost drugog organa.

Članak 23.

Izvršni odbor čini osamnaest (18) članova i predsjednici podružnica.

Mandat članova traje dvije (2) godine.

Izvršni odbor iz svojih redova bira dopredsjednika Društva, glavnog i drugog tajnika Društva, te blagajnika.

Članak 24.

Predsjednik Društva, u suradnji s glavnim tajnikom Društva priprema, saziva i vodi sjednice izvršnog odbora.

Predsjednik izvršnog odbora je dužan sazvati sjednicu izvršnog odbora ako to zatraže najmanje tri člana izvršnog odbora ili ako to zatraži najmanje jedna trećina redovnih članova Društva.

Članak 25.

Izvršni odbor može donositi pravovaljane odluke ako njegovoj sjednici prisustvuje natpolovična većina izabranih članova.

Odluke se donose natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Članak 26.

Izvršni odbor odgovara skupštini Društva za svoj rad.

3. PREDSJEDNIK DRUŠTVA

Članak 27.

Društvo ima predsjednika.

Predsjednik Društva je po položaju i predsjednik Izvršnog odbora.

Članak 28.

Predsjednik Društva:

– zastupa i predstavlja Društvo u javnosti

– zajedno s glavnim tajnikom priprema i saziva sjednice Izvršnog odbora

– zajedno s glavnim tajnikom vodi brigu o materijalnom i financijskom poslovanju Društva

– potpisuje akte koje donosi skupština

– rukovodi radom skupštine

– brine se o objavljivanju pravnih akata skupštine

– podnosi izvješće o svom radu izvršnom odboru i skupštini Društva

– za svoj rad odgovara skupštini Društva

– obavlja i druge poslove utvrđene ovim statutom, poslovnikom i drugim aktima Društva.

Članak 29.

Dopredsjednik Društva:

– zastupa i predstavlja Društvo u javnosti

– zamijenjuje predsjednika Društva u slučajevima njegove spriječenosti

– zajedno s glavnim tajnikom odobrava isplate u granicama financijskog plana u okviru pojedine aktivnosti Društva.

– podnosi izvješće o svom radu izvršnom odboru i skupštini Društva

– za svoj rad odgovara skupštini Društva

– obavlja i druge poslove utvrđene ovim statutom, poslovnikom i drugim aktima Društva.

Članak 30.

Glavni tajnik Društva:

– zastupa i predstavlja Društvo u javnosti

– stručno prati rad Društva

– sudjeluje u pripremi sjednica i sastanaka svih organa Društva

– brine o dokumentaciji i ispravama, odlaže ih i pohranjuje

– član je izvršnog odbora zadužen za koordinaciju rada stručnih odbora

– član je odbora za prikupljanje sredstava i financije

– zajedno s dopredsjednikom Društva odobrava isplate u granicama financijskog plana u okviru pojedine aktivnosti Društva

– voditelj je Odbora za organizaciju stručnih predavanja, seminara, kongresa te izdavačku djelatnost

– savjetuje odbore Društva o svrsishodnosti i namjenskom korištenju sredstava

– podnosi izvješće o svom radu

– obavlja i druge poslove koje mu povjeri predsjednik Društva ili izvršni odbor Društva, odnosno poslove određene ovim statutom i drugim aktima Društva.

Članak 31.

Blagajnik brine za novčano poslovanje Društva.

Blagajnik je po položaju član Odbora za primicanje sredstava i financije, ali ne mora nužno biti njegov voditelj.

Društvo po potrebi može zapošljavati djelatnike na određeno ili neodređeno vrijeme, kao i angažirati vanjske suradnike na temelju ugovora.

Članak 32.

Zapisničar brine za vođenje zapisnika na svim sjednicama skupštine Društva te sjednicama  Izvršnog odbora.

Zapisničar je po položaju član Odbora za međunarodnu suradnju, organizaciju stručnih predavanja, seminara, kongresa te izdavačku djelatnost.

Članak 33.

Skupština Društva donosi odluku o osnivanju Uredničkog vijeća časopisa. Odlukom o osnivanju Uredničkog vijeća časopisa određuje se sastav, mandat članova te izbor odgovornog urednika časopisa.

VI/ FINANCIRANJE I MATERIJALNO POSLOVANJE

Članak 34.

Društvo se financira od članarine redovnih članova, prihoda od stručne, obrazovne i izdavačke djelatnosti, donacija, dotacija, darova, nasljedstva, zaklada i sponzorstva te ostalih prihoda.

Obzirom na jedinstveni račun za podružnice se vodi interna kartica poslovanja, a podružnice se financiraju od 50% članarina pripadajućih članova kao i vlastitih donacija, dotacija, darova, sponzorstva i sl.

Članak 35.

Za financijsko poslovanje zadužen je Odbor za primicanje sredstava i financije. Blagajnik je po položaju član ovog odbora, ali ne nužno i njegov voditelj. Glavni tajnik je također po položaju član ovog odbora, kao i dopredsjednik Društva.

Članak 36.

Visinu članarine za tekuću godinu utvrđuje Izvršni odbor Društva.

Članak 37.

Za svoje imovinsko – pravne obveze Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Društvo ne odgovara za obveze svojih članova, niti članovi odgovaraju za obveze Društva.

Članak 38.

Financijsko poslovanje Društva regulirat će se pravilnikom o vođenju knjigovodstva neprofitnih organizacija koji utvrđuje izvršni odbor u skladu s propisima Republike Hrvatske.

Članak 39.

Društvo ima otvoren kunski i devizni žiro-račun kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, preko kojih računa će obavljati svoje poslovanje.

VII/ PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 40.

Društvo prestaje s radom ukoliko se utvrdi da ne postoji potreba ili uvjeti za nastavak djelovanja te u zakonom određenim slučajevima.

Članak 41.

U slučaju prestanka rada Društva cjelokupna imovina Društva rasporedit će se u skladu s Zakonom.

VIII/ PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

Ovaj statut napisan je u četiri (4) primjerka od kojih dva (2) primjerka zadržava Društvo, a dva (2) primjerka su namijenjena za službene potrebe osnivanja i registracije Društva.

Članak 43.

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se nakon upisa Društva u registar udruga građana Republike Hrvatske.